Katriena & Daniel / Picaroon's Roundhouse Wedding, Fredericton